logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครแห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครแห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
  16 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  22 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร
  8 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  17 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ จำนวน 2 แปลง
  9 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ (จำนวน 3 แปลง)
  27 มีนาคม 2561
 • รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา (เครื่องปรับอากาศ)
  4 สิงหาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรืองสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
  4 สิงหาคม 2557