logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  25 ธันวาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร และกำหนดวัน เวลา วิธีการ สถานที่สอบคัดเลือก
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  15 พฤศจิกายน 2566
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  16 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบคัดเลือก
  14 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  26 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  23 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  17 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  4 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  17 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  9 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  25 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  16 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  2 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  26 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านประเมินครั้งครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  11 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  1 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  11 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  13 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  24 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  12 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  28 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  23 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  19 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  6 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  20 เมษายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  30 มกราคม 2557
 • ประกาศรายชื่้อ ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  5 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนายช่างสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  31 ตุลาคม 2556
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  23 ตุลาคม 2556