logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ส. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
  26 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ฯ
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  3 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ฯ
  4 กันยายน 2561